Oldenzaal wordt steeds mooier

Aveleijn haakt af op NAM-locatie

De stichting AveleijnSDT is kort geleden uit kostenoverwegingen af­gehaakt. Aveleijn wilde cliënten van De Hunenborg in De Thij overhevelen naar de NAM-locatie aan de Faustlaan en was met ont­wikkelaarWBO in een redelijk ge­vorderd stadium. Manager wonen Kitty van der Lin­den van WBO zegt dat haar orga­nisatie het liever anders had ge­zien.
„Maar dit soort dingen gebeu­ren. Er verandert voortdurend van alles binnen het zorgpalet en kos­tenoverwegingen zijn in deze tijd natuurlijk een belangrijke factor.”

Aannemer Boudrie is wel begon­nen met de bouw van de negen­tien zorgappartementen, een van de drie gebouwen op de NAM-lo­catie. Van der Linden zegt dat WBO al zo’n twintig andere zorg­organisaties heeft aangeschreven. Zij verwacht in augustus de eerste gesprekken aan te gaan.

Drie Veldheeren binnen een aarden wal
WBO Wonen zoekt andere zorgverlener voor NAM-locatie.


Op de vroegere NAM-locatie in de Graven Es moesten van meet af aan woningen met een zorgfunc­tie komen. Evenals betaalbare huurwoningen.
„Want”, zegt Huub Reerink van het team stedelijke vernieuwing van de gemeente Oldenzaal, „waar het gaat om de samenstelling van de wijk zijn deze twee functies in de Graven Es nog niet voldoende vertegenwoordigd.”

Al snel nadat de plannen voor de NAM-locatie bekend werden ge­maakt, kwamen er signalen uit de buurt dat de wallenstructuur om het terrein behouden moest blij­ven. De gemeente vormde toen een klankbordgroep. „ Ons doel was met een vertegenwoordiging van de omwonenden met een blanco kaart te beginnen”, vertelt Reerink. „ Zeg maar met een lucht­foto zoals de situatie toen was. Dat is goed uitgepakt. Stapje voor stap­je zijn we verder gekomen. Uitein­delijk is er maar een bezwaar inge­diend van iemand twee straten ver­derop. Die meende dat zijn wo­ning in waarde zou verminderen.”

Met WBO Wonen als ontwikke­laar en Vera Yanovshtchinsky als architect kwam er een bijzonder ontwerp uit de bus. Drie separate gebouwen die in hun ontwerp elk een relatie hebben met de aarden wal die de NAM-locatie omringd. De wal wordt straks volledig her­steld, in die zin dat verwijderde de­len opnieuw worden aangelegd en aangeplant zoals de rest van de wal.

Naast de negentien woonzorgap­partementen komen er op de vroe­gere boorlocatie van de NAM elf luxe eengezinswoningen en twee bungalows aan de Fideliolaan (695 tot 770 euro kale huur per maand) en zestien huurappartementen aan de Faustlaan (490 tot 523 euro kale huur per maand). Deze zes­tien appartementen zitten alle­maal onder de huurtoeslaggrens.

De dertien luxe huurwoningen aan de Fideliolaan zijn sinds kort bewoond. Het tweede gebouw wordt medio oktober opgeleverd. De bouw van de zorgappartemen­ten duurt wat langer en is zoals Kitty van der Linden van WBO Wonen het inschat eind dit, begin volgend jaar klaar. Naast zorgap­partementen komen er ruimtes voor de slaapwacht, een kantoor en andere functionele ruimtes, af­gestemd op de zorgbehoefte.

Pas in maart-april volgend jaar wordt begonnen met de terreinin­richting. „ Die krijgt net als de be­bouwing en de omringende aar­den wal ook een wat ruig karakter. In die zin dat we het hoogtever­schil, zeg maar de sprong in het maaiveld, benutten, maar we gaan ook kruidengewassen aanplanten. Al met al”, zegt Huub Reerink, „wordt dit zo een bijzonder stukje Graven Es.”

Kitty van der Linden
sluit zich daar graag bij aan. „ De bewoners zitten in het groen, maar maken toch deel uit van een wijk en zijn zeker op de fiets zo in de binnen­stad.”

Voor de luxere huurwoningen aan de Fideliolaan hanteerde WBO overigens een open inschrijving. Voor de andere huurappartemen­ten gold de reguliere procedure, waarbij de inschrijfduur bepalend is. Ook deze appartementen zijn al verhuurd.

Voor de woonzorgappartementen die nu dus niet naar AveleijnSDT gaan kiest WBO Wonen bewust voor een transparante procedure. Kitty van der Linden: „We gaan niet een-op-een met een partij die we kennen om tafel zitten. Inte­gendeel, we bieden dit woonzorg­complex breed aan en kijken dan welke partijen op ons pad komen. We richten het gebouw volledig in naar de behoefte van wonen en zorg. Zorgaanbieders die nog niet door ons zijn geïnformeerd staat het vrij contact met ons op te ne­men.” Met de realisatie van deze wooneenheden wordt wonen en zorg geïntegreerd in de wijk. Het gebouw krijgt twee woonlagen.

Afwerking binnengebied De Veld­heeren begint volgens gemeente pas in maart-april 2010. Wallen om terrein worden hersteld, oor­spronkelijke begroeiing blijft.